پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398
 • EN
سرویس های WMS محصولات

  سایر محصولات سازمان


   سایت های مرتبط


   عکس برداری هوایی

   انجام هر پروژه عکسبرداری به مشخص بودن پارامترهای زیر وابسته است:

   ·         محدوده یا مسیر عکسبرداری

   ·         مقیاس عکسبرداری

   ·         مقدار پوشش طولی و عرضی عکس ها

   ·         زاویه عدسی دوربین عکسبرداری

   ·         نوع فیلم مورد استفاده

   ·         تاریخ یا فصل عکسبرداری

   ·         تعداد سری عکس و دیاپوزتیو مورد نیاز

   مهم ترین عوامل تعیین کننده مقیاس مناسب عکس برداری هوایی در هر پروژه تهیه نقشه عبارتند از :

   1.      دقت ارتفاعی مورد نیاز

   2.      دقت مسطحاتی مورد نیاز

   3.      میزان اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی و استخراج از روی عکس هوایی

   4.      این عوامل خود تابعی از چند عامل دیگر است مانند ارتفاع پرواز ،نوع دوربین هوایی ،تعداد و تراکم نقاط کنترل زمینی ،پوشش طولی و نوع دستگاههای تبدیل مورد استفاده

   مقیاس های مناسب عکسبرداری برای تهیه نقشه در جدول زیر آمده است:


    

   5.3.5.0
   V5.3.5.0