يکشنبه, 31 تير 1397

معرفی محصولات سازمانتعرفه محصولات

عكس هوائي – فتوموزائيك- نقاط مسطحاتي و ارتفاعي  
نام محصول
قيمت به ريال
عكس هوايي معمولي
200,000
عكس هوايي 4 برابر
500,000
عكس هوايي 2 برابر
300,000
فتوايندكس   A3
60,000
اسکن 28 میکرون - غیرمتریک
150,000
اسکن 21 میکرون- متریک
400,000
اسکن 28 میکرون - متریک
300,000
اسکن 56 میکرون - متریک
150,000
اسکن56 میکرون - غیرمتریک
75,000
اسکن 21 میکرونغیر متریک 200,000
اورتوفتو در مقیاس 1:500

220,000

اورتوفتو در مقیاس 1:1000 350,000
 اورتوفتو در مقیاس 1:2000  450,000
اورتوفتو در مقیاس 1:5000 470,000
اورتوفتو در مقیاس 1:10000 500,000
اورتوفتو در مقیاس 1:25000   650,000
تصویر رقومی اولتراکم با Header 200,000
تصویر رقومی اولتراکم بدون  Header 100,000
تصویر رقومی سفارشی (هر ساعت) 100,000,000
نقاط ترازيابي درجه يك
200,000
نقاط ترازيابي درجه دو
160,000
نقاط ترازيابي درجه سه
110,000
نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 1- ارتفاعی
200,000
نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 1- مسطحاتی
165,000
نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 1- مسطحاتی، ارتفاعی و ثقل 595,000
نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 1- مسطحاتی و ارتفاعی 365,000
نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 1- مسطحاتی و ثقل 395,000
نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 2- ارتفاعی 200,000
نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 2- مسطحاتی 155,000
نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 2- مسطحاتی، ارتفاعی و ثقل 360,000
نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 2- مسطحاتی و ارتفاعی 355,000
نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 2- مسطحاتی و ثقل 160,000
کروکی 10,000
داده های خام روزانه ایستگاههای دائم (راینکس) 720,000
داده های مربوط به سری زمانی روزاانه 2,500
نقاط ثقل سنجی درجه 3 70,000
نقاط ثقل سنجی مطلق 1,300,000
نقاط ثقل سنجی شبکه ترازیابی
35,000

 
 
محصولات رقومي
 
نام محصول
قيمت به ريال

DTM بلوک کامل 1:25000

20,000,000
فایل نقشه تصویری 1:25000
1,800,000
دستور العمل استاندارد نقشه های 1:2000-1:1000-1:500
20,000
دستورالعمل استاندارد نقشه های 1:25000
20,000
پلات چارت دریایی
600,000
پلات فتو گلاسه (آیکونوس )
400,000
پلات نقشه هاي موردي 1:10000-1:5000-1:2000-1:500
300,000
پلات نقشه های مبنایی 1:250000- 1:100000- 1:25000 - 1:50000
300,000
تصویر ماهواره ETM یک بلوک
1,000,000
فایل ارتوشده آیکونوس
6,000,000
فایل تقسیمات سیاسی با فرمت Shape
1,000,000
فایل چارت دریایی 1:40000
6,500,000
فایل چارت دریایی 1:150000
10,000,000

فایا چارت دریایی 1:10000

3,500,000

فایل چارت دریایی 1:100000

10,000,000

فایل چارت دریایی 1:25000

5,500,000

فایل چارت دریایی 1:250000 10,000,000
فایل چارت دریایی 1:30000 5,500,000
فایل چارت دریایی 1:50000 7,000,000
سطوح جزر و مدی نسبت به چارت دیتوم 750,000
فایل مبنایی 1:100000
1,000,000
يك شيت نقشه رقومي 1:25000 به انضمام یکی از فرمت های (دوبعدي+ سه بعدي + NTDB+SHAPE )
600,000
يك شيت نقشه رقومي 1:25000 درهريك از فرمتهاي : دوبعدي - سه بعدي – NTDB-SHAPE
500,000
يك شيت نقشه موردي رقومي 1:5000-1:2000
200,000
یک شیت DEM در مقیاس 1:25000
250,000
یک شیت فایل IRS
600,000
یک شیت نقشه رقومی 1:250000
1,400,000
یک شیت نقشه رقومی 1:50000
700,000
شیت 25000 SPOT
500,000
شیت 25000 SPOT- متمم
400,000
    فایل اندکس 1:25000

رایگان (با خرید عکس های بلوک)


  


سایت های مرتبطDOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8