پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 27 مهر 1397
معرفی محصولات سازمان


  تعرفه محصولات
  عكس هوائي – فتوموزائيك- نقاط مسطحاتي و ارتفاعي  
  نام محصول
  قيمت به ريال
  عكس هوايي معمولي
  200,000
  عكس هوايي 4 برابر
  500,000
  عكس هوايي 2 برابر
  300,000
  فتوايندكس   A3
  60,000
  اسکن 28 میکرون - غیرمتریک
  150,000
  اسکن 21 میکرون- متریک
  400,000
  اسکن 28 میکرون - متریک
  300,000
  اسکن 56 میکرون - متریک
  150,000
  اسکن56 میکرون - غیرمتریک
  75,000
  اسکن 21 میکرونغیر متریک 200,000
  اورتوفتو در مقیاس 1:500

  220,000

  اورتوفتو در مقیاس 1:1000 350,000
   اورتوفتو در مقیاس 1:2000  450,000
  اورتوفتو در مقیاس 1:5000 470,000
  اورتوفتو در مقیاس 1:10000 500,000
  اورتوفتو در مقیاس 1:25000   650,000
  تصویر رقومی اولتراکم با Header 200,000
  تصویر رقومی اولتراکم بدون  Header 100,000
  تصویر رقومی سفارشی (هر ساعت) 100,000,000
  نقاط ترازيابي درجه يك
  200,000
  نقاط ترازيابي درجه دو
  160,000
  نقاط ترازيابي درجه سه
  110,000
  نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 1- ارتفاعی
  200,000
  نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 1- مسطحاتی
  165,000
  نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 1- مسطحاتی، ارتفاعی و ثقل 595,000
  نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 1- مسطحاتی و ارتفاعی 365,000
  نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 1- مسطحاتی و ثقل 395,000
  نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 2- ارتفاعی 200,000
  نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 2- مسطحاتی 155,000
  نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 2- مسطحاتی، ارتفاعی و ثقل 360,000
  نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 2- مسطحاتی و ارتفاعی 355,000
  نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 2- مسطحاتی و ثقل 160,000
  کروکی 10,000
  داده های خام روزانه ایستگاههای دائم (راینکس) 720,000
  داده های مربوط به سری زمانی روزاانه 2,500
  نقاط ثقل سنجی درجه 3 70,000
  نقاط ثقل سنجی مطلق 1,300,000
  نقاط ثقل سنجی شبکه ترازیابی
  35,000

   
   
  محصولات رقومي
   
  نام محصول
  قيمت به ريال

  DTM بلوک کامل 1:25000

  20,000,000
  فایل نقشه تصویری 1:25000
  1,800,000
  دستور العمل استاندارد نقشه های 1:2000-1:1000-1:500
  20,000
  دستورالعمل استاندارد نقشه های 1:25000
  20,000
  پلات چارت دریایی
  600,000
  پلات فتو گلاسه (آیکونوس )
  400,000
  پلات نقشه هاي موردي 1:10000-1:5000-1:2000-1:500
  300,000
  پلات نقشه های مبنایی 1:250000- 1:100000- 1:25000 - 1:50000
  300,000
  تصویر ماهواره ETM یک بلوک
  1,000,000
  فایل ارتوشده آیکونوس
  6,000,000
  فایل تقسیمات سیاسی با فرمت Shape
  1,000,000
  فایل چارت دریایی 1:40000
  6,500,000
  فایل چارت دریایی 1:150000
  10,000,000

  فایا چارت دریایی 1:10000

  3,500,000

  فایل چارت دریایی 1:100000

  10,000,000

  فایل چارت دریایی 1:25000

  5,500,000

  فایل چارت دریایی 1:250000 10,000,000
  فایل چارت دریایی 1:30000 5,500,000
  فایل چارت دریایی 1:50000 7,000,000
  سطوح جزر و مدی نسبت به چارت دیتوم 750,000
  فایل مبنایی 1:100000
  1,000,000
  يك شيت نقشه رقومي 1:25000 به انضمام یکی از فرمت های (دوبعدي+ سه بعدي + NTDB+SHAPE )
  600,000
  يك شيت نقشه رقومي 1:25000 درهريك از فرمتهاي : دوبعدي - سه بعدي – NTDB-SHAPE
  500,000
  يك شيت نقشه موردي رقومي 1:5000-1:2000
  200,000
  یک شیت DEM در مقیاس 1:25000
  250,000
  یک شیت فایل IRS
  600,000
  یک شیت نقشه رقومی 1:250000
  1,400,000
  یک شیت نقشه رقومی 1:50000
  700,000
  شیت 25000 SPOT
  500,000
  شیت 25000 SPOT- متمم
  400,000
      فایل اندکس 1:25000

  رایگان (با خرید عکس های بلوک)


    


  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0