يکشنبه, 31 تير 1397

معرفی محصولات سازمانعکس برداری هوایی

انجام هر پروژه عکسبرداری به مشخص بودن پارامترهای زیر وابسته است:

·         محدوده یا مسیر عکسبرداری

·         مقیاس عکسبرداری

·         مقدار پوشش طولی و عرضی عکس ها

·         زاویه عدسی دوربین عکسبرداری

·         نوع فیلم مورد استفاده

·         تاریخ یا فصل عکسبرداری

·         تعداد سری عکس و دیاپوزتیو مورد نیاز

مهم ترین عوامل تعیین کننده مقیاس مناسب عکس برداری هوایی در هر پروژه تهیه نقشه عبارتند از :

1.      دقت ارتفاعی مورد نیاز

2.      دقت مسطحاتی مورد نیاز

3.      میزان اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی و استخراج از روی عکس هوایی

4.      این عوامل خود تابعی از چند عامل دیگر است مانند ارتفاع پرواز ،نوع دوربین هوایی ،تعداد و تراکم نقاط کنترل زمینی ،پوشش طولی و نوع دستگاههای تبدیل مورد استفاده

مقیاس های مناسب عکسبرداری برای تهیه نقشه در جدول زیر آمده است:


 

سایت های مرتبطDOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8