پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 27 مهر 1397
معرفی محصولات سازمان


  عکس برداری هوایی

  انجام هر پروژه عکسبرداری به مشخص بودن پارامترهای زیر وابسته است:

  ·         محدوده یا مسیر عکسبرداری

  ·         مقیاس عکسبرداری

  ·         مقدار پوشش طولی و عرضی عکس ها

  ·         زاویه عدسی دوربین عکسبرداری

  ·         نوع فیلم مورد استفاده

  ·         تاریخ یا فصل عکسبرداری

  ·         تعداد سری عکس و دیاپوزتیو مورد نیاز

  مهم ترین عوامل تعیین کننده مقیاس مناسب عکس برداری هوایی در هر پروژه تهیه نقشه عبارتند از :

  1.      دقت ارتفاعی مورد نیاز

  2.      دقت مسطحاتی مورد نیاز

  3.      میزان اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی و استخراج از روی عکس هوایی

  4.      این عوامل خود تابعی از چند عامل دیگر است مانند ارتفاع پرواز ،نوع دوربین هوایی ،تعداد و تراکم نقاط کنترل زمینی ،پوشش طولی و نوع دستگاههای تبدیل مورد استفاده

  مقیاس های مناسب عکسبرداری برای تهیه نقشه در جدول زیر آمده است:


   

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0